لیست قیمت بیمتال - Bimetal

آخرین به روز رسانی قیمت ها پنجشنبه 18 خرداد 1402   تعداد کالا: 114


لیست قیمت انواع بی متال از برندهای هیوندای Hyundai و ال اس - LS ساخت کره جنوبی و اشنایدر Schneider و چانت (چینت) CHINT همه قیمت ها به روز میباشند.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
بی متال هیوندای HGT 18K A0P50S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 800,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K A0P90S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 800,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0018S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 800,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,200,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 2.5 تا 4 آمپر کد فنی: MT-32/3H - 0.4~0.63 767,000 موجود
Bimetal LS MT-32/3H 9-13A برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 9 تا 13 767,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0050S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 1,720,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 100K A0075S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با جریان 52 - 75 A 1,720,000 موجود
بیمتال LS تیپ 63 برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر کد فنی: MT-63/3H - 28~40 1,350,000 موجود
بیمتال اشنایدر 13 آمپر LDR 166 0 تماس بگیرید
بیمتال اشنایدر 25 آمپر LDR 325 0 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 150K A0115S جهت کنتاکتورهای 69 تا 115 آمپر 3,420,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 کد: MT-12/3H - 0.4~0.63 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 0/63 تا 1 کد: MT-12/3H - 0.63~1 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 1 تا 1.6 کد: MT-12/3H - 1~1.6 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 1/6 تا 2.5 کد: MT-12/3H - 1.6~2.5 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 2/5 تا 4 کد: MT-12/3H - 2.5~4 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 4 تا 6 کد: MT-12/3H - 4~6 735,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 0.4 تا 0.63 کد فنی: MT-32/3H - 0.4~0.63 767,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 0/63 تا 1 کد فنی: MT-32/3H - 0.63~1 767,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 1 تا 1/6 کد فنی: 6/MT-32/3H - 1~1 767,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 کد فنی: MT-32/3H - 1.6~2.5 767,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 2/5 تا 4 کد فنی: MT-32/3H - 2.5~4 767,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 4 تا 6 کد فنی: MT-32/3H - 4~6 767,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 5 تا 8 کد فنی: MT-32/3H - 5~8 767,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 6 تا 9 کد فنی: MT-32/3H - 6~9 767,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 7 تا 10 کد فنی: MT-32/3H - 7~10 767,000 موجود
رله حرارتی ال اس برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 9 تا 13 کد فنی: MT-32/3H - 9~13 767,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 12 تا 18 کد فنی: MT-32/3H - 12~18 767,000 موجود
رله حرارتی LS متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 16 تا 22 کد فنی: MT-32/3H - 16~22 767,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 18 تا 25 کد فنی: MT-32/3H - 18~25 767,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 22 تا 32 کد فنی: MT-32/3H - 22~32 767,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-32/3H - 28~40 767,000 موجود
رله حرارتی متاسل برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 18 تا 25 کد فنی: MT-63/3H - 18~25 1,350,000 موجود
بیمتال متاسل برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 24 تا 36 کد فنی: MT-63/3H - 24~36 1,350,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-63/3H - 28~40 1,350,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-63/3H - 34~50 1,350,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-63/3H - 34~50 1,350,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-95/3H - 28~40 1,930,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-95/3H - 34~50 1,930,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 45 تا 65 کد فنی: MT-95/3H - 45~65 1,930,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 63 تا 85 کد فنی: MT-95/3H - 63~85 1,930,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 70 تا 95 کد فنی: MT-95/3H - 70~95 1,930,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 80 تا 100 کد فنی: MT-95/3H - 80~100 1,930,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 54 تا 75 کد فنی: MT-150/3H - 54~75 3,830,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 63 تا 85 کد فنی: MT-150/3H - 63~85 3,830,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 80 تا 105 کد فنی: MT-150/3H - 80~105 3,830,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 95 تا 130 کد فنی: MT-150/3H - 95~130 3,830,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 110 تا 150 کد فنی: MT-150/3H - 110~150 3,830,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K 0P70 جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.5 تا 0.7 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.8 - 1.2 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P60S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.1 - 1.6 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 2P10S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.5 - 2.1 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0003S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2 - 3 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 4P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 - 4.2 آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0005S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 3 - 5 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0006S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 4 - 6 A آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0008S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 5.6 - 8 آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0009S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 - 9 آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0012S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 آمپر 800,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0018S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 آمپر 800,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0010S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 - 10 A 800,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0012S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 A 800,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0022S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 1,200,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0022S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 800,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0025S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 800,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0032S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 800,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0018S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0025S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0032S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0040S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0040S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,720,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0065S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 1,200,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0050S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 1,720,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0065S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 1,720,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0085S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 59 - 85 A 1,720,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0100S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 70 - 100 A 1,720,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0080S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 48 - 80 A 3,430,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0130S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 3,420,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0150S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 3,420,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0130S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 4,130,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0150S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 4,130,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0185S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 111 - 185 A 4,130,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0225S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 4,130,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0265S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 4,130,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0225S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 6,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0265S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 6,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0300S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 180 - 300 A 6,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0400S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 240 - 400 A 6,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0500S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 300 - 500 A 13,000,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0630S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 378 - 630 A 13,000,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0800S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 480 - 800 A 13,000,000 موجود
بیمتال 1.6 ~ 1 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 2.5 ~ 1.6 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 4 ~ 2.5 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 6 ~ 4 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 8 ~ 5.5 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 10 ~ 7 آمپر چانت 411,000 موجود
بیمتال 13 ~ 9 آمپر چانت 480,000 موجود
بیمتال 18 ~ 12 آمپر چانت 480,000 موجود
بیمتال 25 ~ 17 آمپر چانت 480,000 موجود
بیمتال 32 ~ 23 آمپر چانت 715,000 موجود
بیمتال 32 ~ 23 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 40 ~ 30 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 50 ~ 37 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 65 ~ 48 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 70 ~ 55 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 80 ~ 63 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 93 ~ 80 آمپر چانت 880,000 موجود
بیمتال 125 ~ 80 آمپر چانت 3,680,000 موجود
بیمتال 200 ~ 125 آمپر چانت 4,005,000 موجود
پایه بیمتال برای بیمتال چانت با کد فنی NR2-25 155,000 موجود
پایه بیمتال برای بیمتال چانت با کد فنی NR2-93 410,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟