لیست قیمت بیمتال - Bimetal

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 9 خرداد 1403   تعداد کالا: 153


لیست قیمت انواع بی متال از برندهای هیوندای Hyundai و ال اس - LS ساخت کره جنوبی و اشنایدر Schneider و چانت (چینت) CHINT همه قیمت ها به روز میباشند.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
بی متال هیوندای HGT 18K A0P50S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 940,000 تماس بگیرید
بی متال هیوندای HGT 18K A0P90S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 940,000 تماس بگیرید
بی متال هیوندای HGT 40K A0018S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 1,050,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,050,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 2.5 تا 4 آمپر کد فنی: MT-32/3H - 0.4~0.63 1,010,000 موجود
Bimetal LS MT-32/3H 9-13A برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 9 تا 13 1,010,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0050S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 1,520,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 100K A0075S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با جریان 52 - 75 A 2,260,000 موجود
بیمتال LS تیپ 63 برای کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر کد فنی: MT-63/3H - 28~40 1,770,000 موجود
بیمتال اشنایدر 13 آمپر LDR 166 0 تماس بگیرید
بیمتال اشنایدر 25 آمپر LDR 325 0 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 150K A0115S جهت کنتاکتورهای 69 تا 115 آمپر 4,850,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 کد: MT-12/3H - 0.4~0.63 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 0/63 تا 1 کد: MT-12/3H - 0.63~1 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 1 تا 1.6 کد: MT-12/3H - 1~1.6 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 1/6 تا 2.5 کد: MT-12/3H - 1.6~2.5 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 2/5 تا 4 کد: MT-12/3H - 2.5~4 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 6 آمپر تنظیم جریان 4 تا 6 کد: MT-12/3H - 4~6 965,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 0.4 تا 0.63 کد فنی: MT-32/3H - 0.4~0.63 1,010,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 0/63 تا 1 کد فنی: MT-32/3H - 0.63~1 1,010,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 1 تا 1/6 کد فنی: 6/MT-32/3H - 1~1 1,010,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 کد فنی: MT-32/3H - 1.6~2.5 1,010,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 2/5 تا 4 کد فنی: MT-32/3H - 2.5~4 1,010,000 موجود
بی متال LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 4 تا 6 کد فنی: MT-32/3H - 4~6 1,010,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 5 تا 8 کد فنی: MT-32/3H - 5~8 1,010,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 6 تا 9 کد فنی: MT-32/3H - 6~9 1,010,000 موجود
بیمتال کنتاکتور متاسل LS برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 7 تا 10 کد فنی: MT-32/3H - 7~10 1,010,000 موجود
رله حرارتی ال اس برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 9 تا 13 کد فنی: MT-32/3H - 9~13 1,010,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 12 تا 18 کد فنی: MT-32/3H - 12~18 1,010,000 موجود
رله حرارتی LS متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 16 تا 22 کد فنی: MT-32/3H - 16~22 1,010,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 18 تا 25 کد فنی: MT-32/3H - 18~25 1,010,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 22 تا 32 کد فنی: MT-32/3H - 22~32 1,010,000 موجود
رله حرارتی ال اس متاسل برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-32/3H - 28~40 1,010,000 موجود
رله حرارتی متاسل برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 18 تا 25 کد فنی: MT-63/3H - 18~25 1,770,000 موجود
بیمتال متاسل برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 24 تا 36 کد فنی: MT-63/3H - 24~36 1,770,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-63/3H - 28~40 1,770,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-63/3H - 34~50 1,770,000 موجود
بیمتال METASOL ال اس برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-63/3H - 34~50 1,770,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 28 تا 40 کد فنی: MT-95/3H - 28~40 2,530,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 34 تا 50 کد فنی: MT-95/3H - 34~50 2,530,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 45 تا 65 کد فنی: MT-95/3H - 45~65 2,530,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 63 تا 85 کد فنی: MT-95/3H - 63~85 2,530,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 70 تا 95 کد فنی: MT-95/3H - 70~95 2,530,000 موجود
بیمتال LS برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر تنظیم جریان 80 تا 100 کد فنی: MT-95/3H - 80~100 2,530,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 54 تا 75 کد فنی: MT-150/3H - 54~75 5,030,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 63 تا 85 کد فنی: MT-150/3H - 63~85 5,030,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 80 تا 105 کد فنی: MT-150/3H - 80~105 5,030,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 95 تا 130 کد فنی: MT-150/3H - 95~130 5,030,000 موجود
بیمتال کره ای LS برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر تنظیم جریان 110 تا 150 کد فنی: MT-150/3H - 110~150 5,030,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K 0P70 جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.5 تا 0.7 A آمپر 1,080,000 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.8 - 1.2 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P60S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.1 - 1.6 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 2P10S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.5 - 2.1 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0003S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2 - 3 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 4P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 - 4.2 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0005S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 3 - 5 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0006S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 4 - 6 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0008S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 5.6 - 8 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0009S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 - 9 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0012S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0018S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 آمپر 970,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0010S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 - 10 A 1,050,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0012S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 A 1,050,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0022S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 1,520,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0022S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0025S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0032S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,050,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0018S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 1,450,000 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 65K A0025S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0032S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0040S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0040S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0065S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0050S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0065S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0085S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 59 - 85 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0100S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 70 - 100 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0080S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 48 - 80 A 4,850,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0130S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 4,850,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0150S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 4,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0130S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0150S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0185S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 111 - 185 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0225S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0265S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0225S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0265S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0300S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 180 - 300 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0400S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 240 - 400 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0500S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 300 - 500 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0630S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 378 - 630 A 17,140,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0800S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 480 - 800 A 17,140,000 موجود
بیمتال 1.6 ~ 1 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 2.5 ~ 1.6 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 4 ~ 2.5 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 6 ~ 4 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 8 ~ 5.5 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 10 ~ 7 آمپر چانت 515,000 موجود
بیمتال 13 ~ 9 آمپر چانت 600,000 موجود
بیمتال 18 ~ 12 آمپر چانت 600,000 موجود
بیمتال 25 ~ 17 آمپر چانت 600,000 موجود
بیمتال 32 ~ 23 آمپر چانت 900,000 موجود
بیمتال 32 ~ 23 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 40 ~ 30 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 50 ~ 37 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 65 ~ 48 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 70 ~ 55 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 80 ~ 63 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 93 ~ 80 آمپر چانت 1,100,000 موجود
بیمتال 125 ~ 80 آمپر چانت 4,600,000 موجود
بیمتال 200 ~ 125 آمپر چانت 5,060,000 موجود
پایه بیمتال برای بیمتال چانت با کد فنی NR2-25 190,000 موجود
پایه بیمتال برای بیمتال چانت با کد فنی NR2-93 510,000 موجود
بی متال 0.1 الی 0.16 آمپر سری 3 هیمل 565,000 موجود
بی متال 0.16 الی 0.25 آمپر سری 3 هیمل 565,000 موجود
بی متال 0.25 الی 0.4 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 0.4 الی 0.63 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 0.63 الی 1 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 1 الی 1.6 آمپر سری 3 هیمل 565,000 موجود
بی متال 1.6 الی 2.5 آمپر سری 3 هیمل 565,000 موجود
بی متال 2.5 الی 4 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 4 الی 6 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 5.5 الی 8 آمپر سری 3 هیمل 540,000 موجود
بی متال 7 الی 10 آمپر سری 3 هیمل 695,000 موجود
بی متال 9 الی 13 آمپر سری 3 هیمل 695,000 موجود
بی متال 12 الی 18 آمپر سری 3 هیمل 720,000 موجود
بی متال 17 الی 25 آمپر سری 3 هیمل 720,000 موجود
بی متال 23 الی 32 آمپر سری 3 هیمل 780,000 موجود
بی متال 30 الی 40 آمپر سری 3 هیمل 810,000 موجود
بی متال 37 الی 50 آمپر سری 3 هیمل 1,260,000 موجود
بی متال 17 الی 25 آمپر سری 3 هیمل (40 الی 95 آمپر) 1,260,000 موجود
بی متال 23 الی 32 آمپر سری 3 هیمل (40 الی 95 آمپر) 1,260,000 موجود
بی متال 30 الی 40 آمپر سری 3 هیمل (40 الی 95 آمپر) 1,260,000 موجود
بی متال 48 الی 65 آمپر سری 3 هیمل 1,260,000 موجود
بی متال 55 الی 70 آمپر سری 3 هیمل 1,260,000 موجود
بی متال 63 الی 80 آمپر سری 3 هیمل 1,260,000 موجود
بی متال 80 الی 93 آمپر سری 3 هیمل 1,360,000 موجود
بی متال 75 الی 95 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 63 الی 80 آمپر سری 3 هیمل (185 آمپر) 3,465,000 موجود
بی متال 55 الی 70 آمپر سری 3 هیمل (185 آمپر) 3,465,000 موجود
بی متال 48 الی 65 آمپر سری 3 هیمل (185 آمپر) 3,465,000 موجود
بی متال 90 الی 115 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 105 الی 135 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 120 الی 150 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 130 الی 160 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 150 الی 185 آمپر سری 3 هیمل 3,465,000 موجود
بی متال 145 الی 200 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
بی متال 180 الی 250 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
بی متال 230 الی 320 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
بی متال 290 الی 400 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
بی متال 350 الی 480 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
بی متال 460 الی 630 آمپر سری 3 هیمل 8,410,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟