اینورتر - Inverter

تعداد نتایج: 7

اینورتر Inverter ها تجهیزاتی هستند که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود.

اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است، دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام می دهد، اینورترها در ظرفیتهای مختلف ساخته می شوند.